Đánh giá kết quả có thai lâm sàng của FSH tái tổ hợp và FSH nước tiểu tinh chế cao trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Bài viết trình bày đánh giá kết quả có thai lâm sàng của FSH tái tổ hợp (rFSH) và FSH nước tiểu tinh chế cao (HPuFSH) trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).