Đánh giá chất lượng ghi phiếu chăm sóc của điều dưỡng trước và sau tập huấn tại một số khoa hệ nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2017

Bài viết trình bày đánh giá chất lượng ghi phiếu chăm sóc của Điều dưỡng trước và sau tập huấn tại một số khoa hệ nội bệnh viện Đa khoa trung ương Thái nguyên năm 2017.