Đánh giá chất lượng chăm sóc điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực

Nghiên cứu nhằm theo dõi dọc các chỉ số chăm sóc điều dưỡng và cơ cấu điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đại học Y Dược từ 11/2011 đến 11/2012, với 102 bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu.