Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật u màng não nền sọ tại Bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u màng não nền sọ. Nghiên cứu tiến hành trên 45 bệnh nhân u màng não nền sọ được phẫu thuật tại bệnh viện Việt - Đức có kết quả mô bệnh học, giai đoạn từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2014.