Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của đái tháo đường trong thai kì có nhiễm toan ceton

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị của đái tháo đường (ĐTĐ) trong thai kì có nhiễm toan ceton.