Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương cột sống ngực - thắt lưng đa tầng tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bài viết trình bày việc nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương cột sống thắt lưng đa tầng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu trên 53 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 3 - 2014 đến 5 - 2018.