Đặc điểm hình ảnh siêu âm nội soi trong ung thư trực tràng

Bài viết trình nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của ung thư trực tràng trên siêu âm nội soi và giá trị siêu âm nội soi trong chẩn đoán giai đoạn ung thư trực tràng.