Chặn trên cho số thành phần liên thông của tập semi-đại số

Bài viết này nhằm giới thiệu một số đánh giá về chặn trên cho số thành phần liên thông của tập semi-đại số.