Chặn trên cho độ đo Hausdorff của tập semi - đại số

Bài viết này nhằm mục đích trình bày một kết quả đánh giá chặn trên cho độ đo Hausdorff của tập semi-đại số dựa vào công thức chiếu.