Các tiến bộ và ứng dụng PET/MRI trong lâm sàng

Bài tổng quan giới thiệu những tiến bộ hiện nay của PET/ MRI trong lâm sàng nhấn mạnh đến các ứng dụng của PET/MRI trong ung thư. Mặc dù PET/MRI không thay thế được PET/CT và không có những ưu thế nổi bật nếu chỉ sử dụng MRI chỉ để đánh giá đơn thuần về mặt hình thể khi so sánh với CT trong PET/CT.