Biểu hiện stress ở người nhiễm HIV/AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng biểu hiện stress ở người nhiễm HIV/AIDS. Nghiên cứu thực hiện trên 117 ca là người trưởng thành nhiễm HIV/AIDS, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.