Báo cáo ca bệnh Kawasaki kháng truyền Immunoglobulin điều trị thành công bằng Infliximab

Kawasaki là một bệnh viêm mạch cấp tính tự giới hạn chưa rõ nguyên nhân. IVIG và aspirin là phương pháp điều trị các trường hợp Kawasaki cấp tính đang được khuyến cáo hiện nay, nhưng không có các hướng dẫn dựa trên bằng chứng để điều trị những trường hợp không đáp ứng với IVIG.