Bài giảng Truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng - BS. Trần Đức Cảnh

Bài giảng gồm 3 nội dung chính trình bày về các kiến thức: Các bước truyền thông tại cộng đồng, các hình thức truyền thông tại cộng đồng và sử dụng tài liệu truyền thông. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.