Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Phương trình vi phân - Hệ phương trình vi phân cấp 1

Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Phương trình vi phân - Hệ phương trình vi phân cấp 1 nêu lên khái niệm cơ bản về phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2. Mời các bạn tham khảo.