Bài giảng Dược lý chuyên đề

Bài giảng giới thiệu các nhóm thuốc: Phân loại, thuốc tiêu biểu cho nhóm, tác động dược lý và dược động học đồng thời cơ chế tác động. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.