Bài giảng Cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS và lồng ghép vào cải tiến chất lượng bệnh viện

"Bài giảng Cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS và lồng ghép vào cải tiến chất lượng bệnh viện" cập nhật tình hình dịch HIV; kết quả hoạt động cải tiến chất lượng điều trị HIV/AIDS; kết quả triển khai thu thập các chỉ số lồng ghép cải tiến chất lượng HIV trong cải tiến chất lượng bệnh viện; thuận lợi và khó khăn.