Bài giảng Các đường dùng thuốc

Bài giảng Các đường dùng thuốc trình bày những nội dung về dùng thuốc qua đường uống, dùng thuốc nhỏ mắt, dùng thuốc nhỏ mũi, dùng thuốc nhỏ tai, dùng thuốc qua đường hậu môn, dùng thuốc qua đường tiêm, dùng thuốc qua đường khí dung.