Bài giảng Bài 16: Thuốc kháng nấm

Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Bài giảng Bài 16: Thuốc kháng nấm" để biết cách trình bày được cơ chế tác dụng và độc tính của nhóm thuốc chống nấm toàn thân: Amphotericin B, griseofulvin; trình bày được cơ chế tác dụng, dược động học và độc tính của 3 thuốc trong nhóm azol.