Ảnh hưởng của thông số quy trình đến chiết xuất polyphenol từ lá chè xanh (Camellia sinensis L.) bằng phương pháp chiết siêu âm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng quy trình chiết xuất polyphenol toàn phần từ lá già của cây chè xanh. Kết quả nghiên cứu là tiền đề để điều chế dịch chiết, góp phần phát triển các chế phẩm thuốc từ chè xanh.