• Bài giảng Kết quả công tác điều dưỡng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2017

    Bài giảng Kết quả công tác điều dưỡng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2017

    Nội dung của bài giảng trình bày kết quả công tác điều dưỡng năm 2015, tổng số bệnh nhân phân theo tuyến, tỷ số nhân lực và giường bệnh, tổng số nhân lực theo chức danh, tỷ số điều dưỡng, hộ sinh, bác sĩ; Công tác chuyên môn chăm sóc người bệnh năm 2015; Một số tồn tại khó khăn và thách thức; Nhiệm vụ trọng tâm công tác điều dưỡng năm...

     44 p vmu 27/08/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số